Polityka prywatności i plików cookies (zgodnie z RODO)

Zgodnie z art. 13 ust. 1i2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(Dz.Urz.UE L 119/1 z 4.5.2016) zwanego dalej RODO, informuje, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Mosty Zamość Tomasz Czyż, Sitaniec 123b, 22-400 Zamość NIP 922-221-67-22. Bezpośrednie dane kontaktowe dostępne są na stronie internetowej.

- Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 • wykonywanie prawnie uzasadnionych interesów Mosty Zamość Tomasz Czyż w postaci marketingu (t. j. oferty oraz sprzedaży produktów w tym zakresie)

 • zawarcia i realizacji umowy na dostawę towarów i usług

 • nawiązania oraz podtrzymywania relacji biznesowych

 • obsługi sprzedaży

 • wystawienia faktury

 • dokonania rozliczeń finansowych

- Państwa dane zostały pozyskane w wyniku wcześniejszych kontaktów biznesowych, a także z ogólnie dostępnych źródeł, a podanie ich miało charakter dobrowolny.

- Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora zgodnie z przepisami prawa:

 • Niezbędność do wykonywania zawartej umowy - Art.6.ust.1.ppkt b RODO

 • Niezbędność do wykonywania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze - Art.6.ust.1.ppkt c RODO

 • Niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, takich jak np.: marketing produktów, obsługa sprzedaży oraz dochodzenie należności, zawarcie i realizacja umowy na na dostawę towarów i usług do Mosty Zamość Tomasz Czyż, zabezpieczenie ewentualnych roszczeń i reklamacji - Art.6.ust.1.ppkt b.f RODO

- Odbiorcą Państwa danych osobowych będą:

 • Upoważnieni do przetwarzania danych osobowych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych pracownicy Administratora.

 • Podmioty wspierające Administratora w procesie dostawy i logistyki, windykacyjne a także organy publiczne, którym dane są przekazywane na mocy prawa.

- Państwa dane będą przetwarzane i przechowywane w czasie realizacji celów dla których zostały pobrane przez okres trwania stosunku prawnego pomiędzy Państwem, a także do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami strony przeciwnej, a także przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego, co stanowi prawnie usprawiedliwiony interes Administratora Danych.

- Dane pozyskane dla potrzeb marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora będą przechowywane do czasu zgłoszenia przez Państwa sprzeciwu względem ich przetwarzania lub cofnięcia zgody.

- Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz wymagane przez Mosty Zamość Tomasz Czyż w celu np. zawarcia i wykonania umowy, zlecenia lub ofertowania.

- posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

- Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich

- Informujemy, że nie korzystamy z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.